Partners in samenwerking

Als school werken wij samen met verschillende partners op het gebied van onderwijs en opvoeding. Hierbij kun je denken aan logopedie, fysiotherapie en GGD. We hebben overleg met instanties die betrokken zijn bij onze leerlingen. Uiteraard gebeurt dit na toestemming de van ouders/verzorgers. Door de samenwerking tussen ouders, instantie en school willen wij het beste eruit halen voor het kind. Op onze school zijn een aantal externen wekelijks aanwezig voor behandelingen. Zo zijn Logopedie Pluspunt, de fysiotherapeut, de schrijffysio en de dyslexiebehandelaar wekelijks een moment of dagdeel aanwezig om leerlingen te behandelen.

Centraal Nederland

Voor begeleiding en advisering aan kinderen met extra onderwijsbehoeften of problematieken rondom sociaal gedrag of kennis en vaardigheden, kunnen we o.a. de orthopedagogen van Centraal Nederland benaderen. Aan school is één vaste orthopedagoog verbonden die minimaal twee keer per jaar op initiatief van de intern begeleider samen in gesprek gaan over het aanbod en de aanpak voor individuele leerlingen of groep als geheel. Het contact is altijd hulpvraag gestuurd. Verdergaand onderzoek en daarbij behorende advisering kan een gevolg zijn. Ouders/verzorgers geven altijd toestemming voor betrokkenheid van Centraal Nederland en zijn hier nauw bij betrokken.

GGD IJsselland

Namens de GGD zijn aan onze school een verpleegkundige en een doktersassistente verbonden. De GGD doet gedurende de schoolloopbaan van kinderen een aantal basisonderzoeken waarbij lichamelijke groei, welzijn, ontwikkeling, gedrag en opvoeding de belangrijkste hoofdpunten zijn.

Daarnaast is de GGD ook bij calamiteiten die met geestelijke of lichamelijke gezondheid te maken hebben een belangrijke informatiebron voor de school.

Veilig Thuis

Veilig Thuis IJsselland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een regionale organisatie waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.