MR/GMR

MR
Via de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en leerkrachten invloed uitoefenen op en advies geven over de gang van zaken op school. De directeur van de school is gesprekspartner voor de MR. De MR heeft op diverse terreinen instemmingsrecht, zoals bij het vaststellen van het Schoolplan, de Schoolgids en de onderwijstijd. Ook bestaat het inzage-, en adviesrecht, bijv. bij de begroting, de formatie en de vakantieregeling. Een volledig overzicht van de bevoegdheden is te vinden in het MR-reglement. De MR vergadert gemiddeld één keer per 6 weken. De notulen en het MR regelement liggen op school ter inzage. De MR bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding. Vanuit de ouders/ verzorgers nemen Roy Jansen en Ineke Brok deel aan de MR. Het personeel wordt vertegenwoordigd door Anouk Vos en Mariska Ekelmans (tijdelijk Alette Broeren). De directeur heeft een adviserende rol en is deels bij de vergadering aanwezig.

GMR
Een ouder/ verzorger en een leerkracht zijn vanuit onze MR afgevaardigd in de Gemeenschappelijke MR van PCO-Dalfsen. De GMR heeft directe invloed op het overkoepelend beleid van algemeen directeur en bestuur voor alle PCO-scholen. De taken en bevoegdheden van de GMR staan beschreven in het reglement, dat op school ter inzage ligt. De GMR vergadert minimaal zes keer per jaar. Judith van Holland heeft namens het voltallige personeel zitting in de GMR en Eddy Ramerman namens de oudergeleding van alle ouders van de stichting.

Activiteiten

Er zijn geen evenementen om weer te geven.