Wat willen we bereiken?

We zijn een ambitieuze school en werken op dit moment aan de doelen van ons schoolplan 2015-2019. Onze speerpunten zijn:

Handelingsgericht Werken (HGW)
In ons onderwijs werken we handelingsgericht. Dit betekent dat we zoveel mogelijk  inspelen op datgene dat het kind nodig heeft op dat moment. We werken continue aan competentie, autonomie en relatie. Je competent voelen maakt dat je weet dat je het kunt. Autonomie geeft de mate van zelfstandigheid aan en werken aan onderlinge relaties is onmisbaar voor motivatie en doorzettingsvermogen. We stellen op verschillende vakgebieden vooraf duidelijke doelen en evalueren of ze zijn bereikt. Afstemming en samenwerking met ouders/verzorgers is hierin essentieel. Samen met ouders/verzorgers en (externe) deskundigen werken we op een positieve manier aan de ontwikkeling van kinderen.

Rekenen, taal- en leesbegrip
Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed leren rekenen, lezen en dit kunnen toepassen. We zorgen ervoor dat we op de hoogte zijn van de nieuwste inzichten en spelen daarop in. De periodieke doelen per vakgebied beschrijven we in een groepsplan. Het vertalen van de leerresultaten en de daaruit voortvloeiende acties worden door de leerkracht opgesteld. Leerkrachten kunnen hierbij ondersteuning krijgen van de Intern Begeleider. In Nederland zijn door het Ministerie van Onderwijs  voor alle vakgebieden doelen vastgesteld. Tussendoelen zijn doelen wat een kind per leerjaar aan kennis, houding en vaardigheden moet leren en einddoelen beschrijven wat een kind na acht jaar basisonderwijs behaald moet hebben. Er zijn kinderen die daar van af kunnen wijken. Wanneer in groep 5 blijkt dat een kind de doelen van groep 8 niet zal halen, ondanks alle ondersteuning, schrijven we een Ontwikkelingsperspectief.

Omgaan met elkaar en de wereld
We gebruiken het systeem ZIEN! om kinderen te volgen in hun sociale en emotionele ontwikkeling. ZIEN! helpt ons om te signaleren en hierop in te spelen. We maken een groepsplan gericht op welbevinden en betrokkenheid van alle kinderen.

Passend Onderwijs
Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben we als school zorgplicht voor alle leerlingen die zich bij ons aanmelden. Na aanmelding van uw kind gaan we met elkaar in gesprek om te onderzoeken of De Regenboog een passende plek is voor uw kind. We volgen hiervoor het landelijk voorgestelde stappenplan. We willen zoveel mogelijk kinderen uit het dorp en daarbuiten welkom heten. We hebben op dit moment ervaring opgedaan in het ondersteuning bieden aan kinderen met:

  • leesproblemen en dyslexie;
  • rekenproblemen en dyscalculie;
  • gedrags- en leerproblemen;
  • autisme spectrum stoornissen;
  • fysieke beperkingen;
  • (hoog)begaafdheid.

Per aangemelde leerling zullen we beoordelen of we het kind passend onderwijs kunnen bieden, waarbij we rekening houden met alle omgevingsfactoren die van belang zijn. Kunnen wij uw kind geen passend onderwijs bieden, dan gaan we voor u op zoek naar een school in het Samenwerkingsverband die dit wel kan. Samen vinden we een school die bij uw kind past.

Activiteiten

Er zijn geen evenementen om weer te geven.