Hoe werken we?

Ontwikkelingsgericht
In groep 1 en 2 vinden we spelen belangrijk. We sluiten aan bij datgene dat jonge kinderen bezighoudt en we stimuleren op die manier spelenderwijs de ontwikkeling van kinderen. We werken met thema’s en gebruiken de methode Kleuterplein. Kleuters die meer uitdaging nodig hebben, werken met materialen uit de Slimme Kleuterkist.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
We ontwikkelen bij kinderen zelfstandigheid. Dit is breder dan zelfredzaamheid. Zelfstandige kinderen hebben verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf en een ander. Dit dragen ze dan weer uit naar hun omgeving. Via het werken met weektaken leren we kinderen plannen en organiseren. We betrekken kinderen in de opzet van activiteiten en projecten, iedere groep op zijn eigen niveau. In onze keuze voor projecten leren we kinderen over de wereld om ons heen: hoe ga je met afval om, hoe blijf je gezond, wat houdt actief burgerschap in, hoe zit de politiek in elkaar en wat gebeurt er in de wereld? Wij staan als school midden in de samenleving met alle kansen en bedreigingen die er zijn. Hiermee omgaan vraagt een actieve, open houding van ons allemaal.

Rekenen en taal
Van onder- tot bovenbouw staan taal en rekenen centraal. In de onderbouw leren de kinderen de letters en ze verbinden deze aan klanken en woorden. Letters moeten ook betekenis krijgen.  Nadat kinderen hebben leren lezen, gaan ze verschillende vormen van taal inzetten. Luisteren, spreken, woordenschat en geschreven taal zijn belangrijke onderdelen. Met gevarieerde opdrachten leren kinderen om taal te gebruiken als middel om te communiceren. Kinderen leren tellen en getallen, klokkijken, meten en wegen. Alle rekenactiviteiten zijn gericht op het vergroten van inzicht in getalbegrip en het kunnen omzetten van een verhaal naar een rekensom.  Zo wordt rekenen een vaardigheid die je kunt toepassen in het dagelijkse leven.

Wereldoriëntatie en burgerschap
Algemene kennis van de wereld, natuur en geschiedenis vinden wij erg belangrijk. Leren van het verleden, ontdekken hoe de natuur werkt, en weten waar je woont: het draagt allemaal bij aan respectvol omgaan met de aarde en de ander. Steeds meer neemt duurzaamheid ook een belangrijke plaats in. In een, zeker op dat gebied, zeer actieve gemeente Dalfsen ervaren wij regelmatig de betrokkenheid van de gemeente bij het opzetten van activiteiten. Duurzaamheid heeft niet alleen met energie te maken. Het gaat ook vooral om het naar elkaar omzien.

Creativiteit
Kinderen leren op verschillende manieren: met hun hoofd, hart en handen. We behouden de creativiteit van kinderen door ontwikkelingsgericht te werken. Zo sluiten we aan bij het kind. Het gaat immers niet alleen om het vergroten van kennis en feiten, maar vooral om zelf plannen te maken, kritisch te kijken naar wat je doet en daarbij creatief na te denken wat allemaal mogelijk is. We laten ze tekenen, knutselen, bouwen met o.a. Kapla en techniek staat ook op het programma.
We organiseren een aantal keer per jaar creatieve middagen, waarin projectmatig aan een opdracht wordt gewerkt. Kinderen hebben een keuzemogelijkheid aan welke creatieve opdracht ze willen deelnemen. We werken daarbij groepsdoorbrekend en sluiten deze middagen af met een centrale presentatie in de hal.

Kanjertraining
Alle groepen krijgen wekelijks een les Kanjertraining. De vijf Kanjerregels komen dagelijks terug in en rondom de school. De belangrijkste regel vinden wij ‘Wij vertrouwen elkaar’. In deze regel ligt de basis van al ons handelen.

In ons katern Van A tot Z kunt u meer lezen over de praktische gang van zaken op de Regenboog.

Activiteiten

Er zijn geen evenementen om weer te geven.