Aanvraag verlofregeling

Kinderen die nog geen vijf jaar zijn, zijn nog niet leerplichtig. De ouders mogen voor deze kinderen verlof nemen. Vanaf vijf jaar vallen kinderen onder de leerplichtwet: zij moeten dus naar school. Ouders mogen vijfjarigen maximaal vijf uur per week thuis houden en in bijzondere gevallen met toestemming van de school nog eens vijf uur. Deze kunnen niet opgespaard worden! Vanaf zes jaar moeten de kinderen volgens de schooltijden naar school, uitgezonderd ziekte.

Voor afspraken met de huisarts, specialist/ziekenhuis wordt voor de duur van het bezoek verlof gegeven. Wel moet dit bezoek aan de school worden gemeld. Een bezoek aan de tandarts of orthodontist heeft als uitgangspunt ‘buiten schooltijd’, tenzij het niet anders kan. In dat geval ontvangen wij daarvan graag een melding.

Onder ‘andere bijzondere of gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. U dient hiervoor een verlof aanvraagformulier in te vullen en in te leveren bij de directeur. Over het al dan niet toekennen van het verlof ontvangt u binnen 3 werkdagen bericht. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

•Huwelijk van familie tot en met de derde graad van het kind;
•12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders;
•25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders;
•Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht of herstel van ouder(s)/verzorger(s) en familie van het kind tot en met de derde graad;
•Overlijden van familie tot en met de derde graad van het kind;
•Verhuizing van gezin;
•Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
•Voor andere naar het oordeel van de directeuren/leerplichtambtenaren gewichtige omstandigheden.

Toelichting graden in verwantschap:

1e graad: ouders;
2e graad: grootouders, broers en zussen;
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen);
4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes, achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen).

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:

•Familiebezoek in het buitenland;
•Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
•Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
•Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
•Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;
•Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Schoolverlof tot tien schooldagen kunt u aanvragen bij de schooldirecteur. Bij een langere verlofduur beoordeelt de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling de aanvraag. Zij doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur. Een verlofaanvraag moet zo spoedig mogelijk bij de directeur/leerplichtambtenaar worden ingediend. Bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren.

Activiteiten

Er zijn geen evenementen om weer te geven.